CYBER-RAGA
Тексты песен
Ohm sri guru bjor namaha
Hare Ohm
Svastika jabyaha
Pari va layanta
Meeahyayna margayna

Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo

Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee

Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm

Svastika jabyaha
Pari va layantah
Meeahyaynah margayna
Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo

Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee

Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm