SHANTI / ASHTANGI
Тексты песен
Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita-svatma-sukhavabodhe
Nihsreyase jangalikayamane
Sansara-halahala
Moha-santyai
Hala hala

Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Vande

Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om

Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om

Vunde gurunam caranaravinde
Sandarsita-svatma-sukhavabodhe
nihsreyase jangalikayamane
Sansara-halahala
Moha-santyai
Hala hala

Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Ahahu-purusakaram
Sankah-cakrasi
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Dharinam d ha rinam
Sahasra-hasra-sirasam
Vande

Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om

Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om

Om shanti
Om shanti
Shanti, shanti
Shante om